Trosa är bland de första kommunerna som har en beslutad vattentjänstplan

Fotomontage: Eva Ånmark, systemförvaltare tekniska enheten, avgiftskollektiven på Trosa kommun och kommunens interna projektledare för vattentjänstplanen med en bakgrund över Trosaån (bild från Trosa kommuns hemsida)

Nu börjar man så smått kunna se resultaten av kommunernas arbete med att ta fram vattentjänstplaner ute i VA-Sverige. Trosa kommun har precis antagit sin plan och är bland de första kommunerna som är klara.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska de kommunala vattentjänstplanerna vara framtagna och beslutade innan 1 januari 2024. Kommer kommunerna att hinna i tid? En kommun vars arbete med vattentjänstplanen som vi följt tidigare är Trosa kommun. Häromveckan, den 8 november beslutade kommunfullmäktige att anta kommunens vattentjänstplan, i god marginal innan årsskiftet. Vi kontaktade Eva Ånmark, kommunens interna projektledare för planen för att höra hur det gått och vad som händer nu i kommunens VA-planeringsarbete.

Gratulerar till en antagen vattentjänstplan. Vi börjar med en sportklassiker, hur känns det? 

– Det är såklart en stor glädje och samtidigt en trygghet att nu ha en bättre översyn och kontroll på vad som behöver göras inom de olika nyttigheterna och vi känner även stolthet i att flera av de viktigaste framtagna aktiviteterna i planen redan är påbörjade.

Eva Ånmark konstaterar också att det är roligt att kommunen har blivit så uppmärksammad i VA-Sverige kring deras framtagningsprocess av planen. Arbetet har skett med hjälp av WSP:s konsulter Ida Eriksson och Jenny Singman Nyblom.

– Tack vare dem hade vi möjlighet att ha örat mot backen, insikten och kreativiteten i tolkningar av propositionen och sedan när den uppdaterade versionen av LAV beslutades kunde vi också fortsätta med att driva på arbetet med planen men också vara nyfikna och engagerade i olika VA-juridiska frågeställningar som kopplar till planen, berättar Eva.

Finns det någon del i vattentjänstplanen som ni redan nu vet att ni kommer komplettera och arbeta med innan aktualiseringen?

– Ja vi kommer att arbeta med klimatförändringsbiten, att gemensamt och kommunövergripande arbeta fram en dagvattenplan som ska fördjupa kunskapen om att förhindra problem som kan uppkomma både genom kraftig nederbörd och höga flöden. Inom dricksvattensidan är det arbetet med att skydda vår huvudvattentäkt och reservvatten som är de tunga bitarna och som är ett långsiktigt pågående projekt, men även vattenbesparande åtgärder genom fjärravläsning av flödesmätning och vattenmätare är aktuellt. Inom spillvattensidan arbetar vi med anpassningar av flöden till vår framtida avloppslösning med överföringsledning till Himmerfjärdsverket, vilket även aktualiserar viktiga områden som tillskottsvatten och uppströmsarbete.

Vad händer nu? Kommer vattentjänstplanen fungera som ett viktigt arbetsdokument eller blir den en plan i raden av andra?

– Målsättningen har varit och är att vi ska ha ett dokument som är kommunens utgångspunkt för VA-planering framåt, och då vi tidigare inte haft en så samlad och översiktlig planering, så är min övertygelse att det kommer att vara ett mycket levande dokument. Det beror också på att vi haft ett så stort engagemang inom alla verksamheter både på tekniska enheten, miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret, samtidigt som vi lagt oss på en rimlig ambitionsnivå.

Trosa kommun har också vid flera olika tillfällen delat med sig av sina erfarenheter om hur deras process har sett ut för att ta fram planen, nu senast på mässan Vatten2023 i slutet av oktober i Göteborg.

– Mitt medskick är att vi har ett gemensamt ansvar inom VA-Sverige, att hjälpas åt att tolka de tillkomna skrivningarna i LAV 6§ a-d, och att finna ut hur vi kan göra planer som ska hjälpa och stödja oss i arbetet att uppdatera VA inom våra kommuner. Vi måste också ha mod att våga formulera planerna, och ha insikt i att vi har ett pågående arbete för framtiden med årliga aktualiseringar och revision vart 4:e år så vi ligger i synk med översiktsplaneringen. Vi behöver också ta hänsyn till förbättringsområden och följa upp nya lagar, direktiv och inte minst den tekniska utvecklingen.

Beslut om vattentjänstplanen i KF

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november om tre delplaner som ingår i kommunens VA-plan. Ta del av delplanerna som pdf nedan:

Relaterat

Är vattentjänstplanen i Trosa kommun snart i hamn? Maj 2023 (Inloggning till VA-guidens VA-planeringssidor krävs)

 

Tidsbrist påverkar kommunernas arbete med vattentjänstplaner. Februari 2023