Start Taggar Smittämnen

Tagg: Smittämnen

Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur, SVU 2015

Projektet har undersökt termofil torrötning av avvattnat rötslam med fokus på att studera processen som hygieniseringsbehandling. Resultaten visade på fullgod hygieniseringseffekt, ökad biogasproduktion med...

Skyddsavstånd till borrad brunn

En fastighetsägare har ansökt om att få anlägga en ny infiltration som ska kopplas till en befintlig slamavskiljare. Mitt på tomten finns en bergborrad...

Fläkt som leder avloppsluft genom huset upp över tak – vilket är miljökontorets ansvar?

Hur ser det juridiska ansvaret ut för de delar av avloppsanläggningen som finns inomhus, exempelvis kvalitet på stammar, ventilation över tak? I vanliga fall/bästa...

Fläkt som leder avloppsluft genom huset upp över tak – finns risk för smittspridning?

Hur ska vi som handläggare av avloppsansökningar tänka om hälsorisken när det gäller luftning som sker med hjälp av en fläkt som trycker in...

Fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar, SVA

Underlag till HaVs utredning Funktionskrav för Små Avlopp –Underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar Författare: Jakob Ottoson,...

Ger Aquatron med UV-behandling och efterföljande infiltration tillräcklig rening nära vattentäkt?

Aquatronanläggning med UV-ljus med tillhörande infiltration, är det tillräckligt vid intilliggande vattentäkt? Vi har en fastighetsägare som vill ha en aquatronanläggning (wc) med UV-ljus...

Pathogen and indicator organism removal in artificial greywater

Pathogen and Indicator Organism Removal in Artificial Greywater Subjected to Aerobic Treatment - comparison of four filter media. Master thesis Författare: Ramiyeh Molaei Faculty of Natural...

Hur ska jag bedöma Biolan komposttoalett-eco?

I anslutning till Håkan Jönssons svar på denna fråga har tillverkaren beretts plats att svara. Biolan svarar efter Håkan Jönsson. Vi har fått in...

Hygienisering av klosettvatten för säker växtnäringsåterförsel till livsmedelsproduktionen, SLU 2005

Hygienisering av klosettvatten för säker växtnäringsåterförsel till livsmedelsproduktionen/Sanitation of Black Water for Safe Nutrient Recycling to Food Production Författare: Björn Vinnerås SLU Institutionen för biometri och...

Bedömning av smittskydd utifrån provtagning

Många som ansöker om lösningar såsom minireningsverk och prefabricerade markbäddar på burk gör det för att de har dåligt med utrymme på sin fastighet...

Senaste artiklarna