Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera befintlig kunskap och kunskapsluckor inom hållbar dagvattenhantering. 

De senaste åren har ett flertal projekt initierats i syfte att öka kunskapen om dagvatten och utveckla sätt att integrera en hållbar dagvattenhantering. I det pågående Vinnova-finansierade projektet SODA (där VA-guiden ingår som en projektpart) är målet att få en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark. Under 2022 släpptes en rapport av Luleå tekniska universitet där 10 år av svensk dagvattenforskning sammanfattats. Kunskapsläget kring dagvattenproblematiken har också utretts av Naturvårdsverket i ett regeringsuppdrag från 2017.

Ska bidra till förbättrade verktyg för dagvattenhantering

Nu lanseras ytterligare två projekt för att täppa igen fler kunskapsluckor om dagvatten. Naturvårdsverket beviljar 1,5 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet (LTU) och Lunds universitet vardera för att de i varsitt projekt ska bidra till kunskapshöjande insatser och policyutveckling inom hållbar dagvattenhöjning.

LTU ska mellan 1 mars 2023 och 31 augusti 2024 granska och sammanfatta forskningsrön med fokus på nordiskt klimat med inriktning på att bättre förstå effekterna av avrinning från städer på yt- och grundvatten. Man ämnar även att fokusera på utformning och långsiktig drift av dagvattenanläggningar. Målet är att skapa en evidensbaserad grund för förbättrade modeller och verktyg för dagvattenhantering.

Öka motståndskraften mot översvämningar

I andra halvan av landet ska forskare vid Lunds universitet under samma tidsperiod identifiera lösningar för omställning till en hållbar dagvattenhantering som hanterar föroreningar från dagvatten och som ger städerna bättre motståndskraft mot översvämningar, torka och värmeböljor. Förhoppningen är att resultatet ska komma till nytta för nationella myndigheter och kommuner som arbetar med dagvattenhantering i fysisk planering.

Ta del av mer information om de två syntesprojekten på Naturvårdsverkets hemsida (öppnas i ny flik).