Halvtid i SODA-projektet – Vad har hänt hittills?

Dagvattenprojektet SODA har nått halvtid. VA-guiden sammanfattar resultatet hittills och ger tips på var du kan läsa mer om projektet.

VA-guiden är en av projektparterna i det Vinnova-finansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA). Projektet pågår 2021–2023 och leds av RISE Research Institutes of Sweden. Projektparterna kommer från 18 olika organisationer, till exempel kommuner, universitet, bostadsbolag, tillverkare och teknikkonsulter och har tagit fram en gemensam vision.

Arbetet i SODA går bland annat ut på att

 • ta fram nya arbetssätt och rutiner i planprocessen för att hantera låsningar som finns kring dagvattenfrågan idag
 • utveckla stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar och nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället
 • ta fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen

Halvtid – vad har hänt hittills?

SODA har nu nått halvvägs genom projekttiden och det är därmed på sin plats med en uppdatering av vad som hunnit hända hittills. Nedan sammanfattas en del av de aktiviteter som genomförts fram till och med november 2022.

 • Ett verktyg för beslut vid investering och ombyggnation av dagvattenlösningar är utvecklat och ska under våren testas på två fallstudier. Dels i Skövde kommun, dels med Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Uppsalahem.
 • En enkätstudie har genomförts i ett av Uppsalahems områden för att fånga upp slutanvändarnas upplevelse och erfarenhet av redan byggda dagvattenanläggningar. 60 hushåll i området svarade på enkäten. Analys av enkätsvaren pågår men det kan nämnas att anmärkningsvärda 60 % av de svarade inte vet var regnvattnet som rinner ner i brunnarna tar vägen!
 • Ett första utkast på konceptlösningar för enklare implementering av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder (MUD). Sammanlagt handlar det om över 15 olika åtgärder på kvartersmark som har beskrivits och utvärderats inom projektet. En digital broschyr med MUD:sen kommer att lanseras i början av 2023.
 • I mars 2022 arrangerades ett omställningsforum med över 60 deltagare på tema ”Några steg mot en bättre planering för hållbar dagvattenhantering”. Några av förslagen som lades fram var dagvattenrådgivning till byggaktörer i VA-organisationens regi, mindre fluffiga översiktsplaner och ett landskapsperspektiv som styrande princip snarare än administrativa gränser.
 • I maj 2022 spelade VA-guiden in en film med fyra av projektdeltagarna. I filmen intervjuas projektledare Helene Sörelius från RISE samt tre av projektets deltagare: Anne Heino från Stockholmshem, Tomas Ekelund från Skövde kommun och Robin Kihlén från Ponova Nordic AB. I filmen berättar Helene om projektet och de andra medverkande berättar om dagvattenhantering utifrån sina perspektiv och utmaningar.
 • I september 2022 besökte projektgruppen ett antal nya dagvattenanläggningar i Stockholm. Under besöket spelade VA-guiden in en film med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv på anläggningarna vi besöker och delar ut både ris och ros.
 • I november 2022 spelade VA-guiden in ett avsnitt av VA-podden med Anne Heino, mark- och utemiljöspecialist vid bostadsbolaget Stockholmshem. Anne berättar i avsnittet bland annat om bostadsbolagens dagvattenutmaningar och vad hon ser som nyckelfaktorer för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.
 • Ett antal dagvattenrelaterade studiebesök har genomförts under första halvan av SODA. Projektparterna har besökt dagvattenanläggningar i Stockholm, Uppsala och Malmö för att utbyta erfarenheter om dagvattenhantering på kvartersmark. I bildspelet nedan kan du ta del av bilder från några de platser som har besökts.

Vad händer framåt?

Under våren 2023 anordnas ett slutseminarium där resultatet från samtliga av SODA:s olika arbetspaket kommer att redovisas. För nyheter om slutseminariet och annan information om projektet hittar du på projektets hemsida: vaguiden.se/soda