Tvåstegsdiken med miljöinvesteringsstöd

Jordbruksverket har gett ut en ny vägledning om tvåstegsdiken. Dikena kan användas för att fånga fosfor eller kväve, minska erosion, förbättra dräneringen eller öka den biologiska mångfalden.

Ett tvåstegsdike kan ge stabilare slänter än det konventionella trapetsformade diket. En vegetationsklädd terrass skyddar slänten och medför tillsammans med ett bredare tvåstegsdike lägre vattenhastighet vid höga flöden. Den lägre hastigheten minskar i sin tur erosion, vilket är positivt både för stabilitet och miljö. Partiklar och partikelbunden fosfor ges möjlighet att sjunka till botten eller fastna i växtligheten. Med hjälp av bakterier kan kvävet i vattnet omvandlas från nitrat till ofarlig kvävgas.

Läs mer om vägledning och investeringsstöd