Hemsida och rapport för den skyfallsintresserade

I en SVU-rapport beskrivs bakgrunden och uppbyggnaden av en hemsida som ger möjlighet att studera den framtida utvecklingen av förekomsten av häftiga regn i Sverige.

Ur sammanfattningen: 
[…] ”Rapporten beskriver bakgrund och uppbyggnad av en hemsida, där användaren kan botanisera i möjlig framtida utveckling av förekomsten av häftiga regn i Sverige. Innehållet bygger på scenario-resultat från SMHI:s regionala klimatmodell RCA4 och matematiska samband mellan klimatprediktorer från modellen och extremregnsstatistik baserad på observationer från orter spridda över Europa.

Via hemsidan kan man undersöka framskrivningar av s.k. klimatprediktorer, dvs. utvecklingen fram till år 2100 av temperatur- och nederbördsförhållanden i Sverige enligt 8 olika globala klimatscenario-modeller – för två olika utvecklingsvägar för framtida koncentrationer av långlivade växthusgaser (rcp), samtliga beräknade med SMHI:s regionala modell RCA4. Redovisade värden är bias-justerade mot 30 års normalvärden 1961–1990.

Några av klimatprediktorerna enligt ovan används för att förutsäga hur statistiken för häftiga regn kommer att förändras i framtiden för enstaka eller för en ensemble av klimatscenarier.

Förändringarna kan dels uttryckas relativt som: Klimatfaktorer (Climate Factors), som anger den faktor nuvarande statistik ska multipliceras med för att man ska komma till den framtida statistiken, och dels i absoluta tal i form av beräkningsregn. Beräkningsregnen (framtid) kan laddas ner i textformat.

Från en undersida kan du kan bedöma återkomsttid för dina regndata (med nuvarande regnstatistik för din ort). Varje flik är kopplad till en geografisk plats inom Sverige. Man ska därför börja med att välja den ort man önskar data för.

Osäkerheter gör att klimatscenarier måste tolkas med försiktighet, och därför redovisas på hemsidan spridningen i förutsägelserna från olika scenarier.

Hemsidan kan användas för att ta fram underlag till klimatanpassningsarbete, avseende effekter av häftiga regn med varaktighet från några minuter upp till ett dygn, inom t.ex. kommuner, konsulter, länsstyrelser och vattenmyndigheter.” […]

I kapitel 4 i rapporten ges en kortfattad handledning för hur hemsidan används.

För att logga in följer man länken: http://www.infoatsea.com/SERainData/home

AnvändarID är: SWWA
och lösenordet: SEwat3r

Fullständig referens: Hernebreng C., Dahlström B., Kjellström E. 2018. Regntintensitet i ett förändrat klimat i Sverige – med data tillgängliga för användare. Svenskt Vatten Utveckling SVY-projekt 04-14 Slutrapport Mars 2018

Ladda ner Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige 2018 ((via Svenskt Vattens hemsida)