Branschorganisation för EN-certifierade  minireningsverksleverantörer, MRV, har sammanfattat sin syn på vad en författning som rör små avlopp bör ta fasta på.

Teknikneutrala krav

MRV betonar vikten av teknikneutrala krav och avvisar HaV:s förslag med sorterande tekniker i känsliga områden. Man vill se teknikneutrala krav för att gynna utveckling av produkter, tjänster och företag.

Man vill ha fortsatt fokus på fosforåtervinning men menar att fosforn i fosforrikt slam t.ex. kan återvinnas i framtida förbränningsanläggningar för återföring av fosfor från storskaliga avloppsreningsverk.

Apropå fosforåtervinning poängterar MRV att rening med hjälp av markprofilen omintetgör återföring av fosforn till produktiv mark.

”Att sänka miljökraven är otänkbart och det gäller även enskilda avlopp”

MRV vill behåll de skyddsnivåer som dagens allmänna råd anger för totalfosfor och syreförbrukande ämnen. Men man vill att dessa tydliggörs i form av lagkrav. När det gäller kvävereduktion bör lämpliga krav på utredas.

Spårbara och mätbara lösningar

En annan tydlig linje i MRV:s inspel till departementet är att det borde vara krav på att alla små avlopp ska ha en mätpunkt för uppföljning och spårbarhet. MRV tänker sig att uppföljningen och utsläppsvärden registreras i centralt register så att tillsynsmyndigheten kan sålla ut de anläggningar som verkar ha brister. MRV anser att myndigheternas handläggning lär minska i och med tydliga reduktionskrav, verifierbara produkter och system för uppföljning.

Man betonar att det ska gå att verifiera att anläggningen verkligen renar vattnet innan utsläpp till mark och att endast renat avloppsvatten bör tillåtas att infiltrera.

”Definiera ett regelverk som kräver att tekniker och lösningar som installeras är spårbara och mätbara i framtiden. Undantag sa kunna ges men endast i de fall då miljöpåverkan från det enskilda avloppet kan definieras som försumbart […]”

Certifiering av entreprenörer och servicepersonal

Krav på certifierade aktörer ska ge högre kvalitet av anläggande och service. En certifiering av anläggare och servicepersonal anses öka förtroendet för produkter och tjänster samt underlätta miljötillsynen genom att en miniminivå för servicen.

Regelbunden besiktning av alla sorters anläggningar

Utöver certifiering av aktörer vill MRV se att alla sorters avloppsanläggningar ska besiktas minst vart tredje år oavsett ålder. Och besiktningen ska ske av ackrediterade besiktningsföretag.

Förslag till utformning av ny författning