Dagvattenfrågor i ett förändrat klimat på konferensen

  Dagvattenseminarierna på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 10-11 mars bjuder på inspel från både kommunexempel och från forskningsvärlden. Vi har skrivit några abstracts, alltså korta sammanfattningar, från ett par av årets talare.

  Tydlig ansvarsfördelning och underjordiska magasin minskar översvämningsrisken i Norrköping med Anna Bellner från Norrköping Vatten och Avfall. Flera kommuner anlägger underjordiska magasin för att kunna hantera toppar vid nederbörd men vid varje teknisk lösning behövs en skötselplan och en ansvarig. Anna berättar om hur de hittat sin nyckel till framgång med åtgärder, tekniska lösningar och gränsdragningar för vem som gör vad.

  Översvämningserfarenheter och VA-plan styr dagvattenarbetet i Vellinge kommun med Max Persson från Vellinge kommun, som flera gånger drabbats av översvämningar. Vattnet kommer bland annat från åkermark som nu ska hållas borta från staden med hjälp av vallar. Efter den senaste översvämningen 2014 har kommunen beslutat att arbeta efter två huvudstråk. Hör mer om vilka åtgärder som planeras, varför just dessa samt hur man samarbetar inom kommunen för att nå målen.

  Se hela dagvattenprogrammet för torsdag 10 mars.

  Underhåll av dagvattenanläggningar – forskningsresultat och rekommendationer med Godecke Blecken från Luleå tekniska universitet. Han presenterar resultat från Dag & Näts forskning om drift, underhåll och långtidsfunktion hos våtmarker, dammar och infiltrationsanläggningar. Men också lite generella slutsatser kring drift och underhåll. I och med driftsfrågor är det svårt att inte säga något om ansvarsfrågor.

  Ekosystemtjänster – ett verktyg för hållbara dagvattenlösningar med Sunna Pfeiffer från Ekologigruppen. Hon kommer berätta kort om ekosystemtjänster och varför det är viktigt och om multifunktionella ytor där flera tjänster på samma yta. Vad finns det för möjligheter att styra ekosystemtjänster inom planprocessen? Hur kan vi redan i ett planeringsskede styra mot hållbara lösningar för dagvatten?

  Se hela dagvattenprogrammet för fredag 11 mars.

   

  Läs mer om konferensen på VattenAvloppKretslopp och anmäl dig senast den 25 februari.