2017-års siffror för REVAQ-arbetet

Nu är 2017 års siffror från Revaqs arbete sammanställt. Underlaget kommer från de 42 st Revaq-certifierade reningsverk runt om i Sverige. Man konstaterar bland annat att kadmiumtillförsel minskar men att silver är ett problem.

Siffrorna i årsrapporten visar att t.ex. 1500 ton fosfor, 2500 ton kväve och många olika makro- och mikronäringsämnen såsom kalcium, magnesium, svavel, mangan och zink m.m. återfördes via revaqslam till åkermark under 2017.

Kadmiumtillförseln minskar
Arbetet med Revaq ger resultat och det pågår ett ständigt uppströmsarbete att minska andelen farliga ämnen i avloppsvattnet. Under 2017 har man t.ex. identifierat 50 st kadmiumkällor som man nu kan jobba aktivt med att försöka minska. I Visby har man t.ex. haft en informationskampanj om välja kadmiumfria konstnärsfärger och att tvätta penslar på ett sätt som inte leder till att kadmium tillförs spillvattennätet. Det handlar om riktade insatser att minska kadmium till reningsverken och i förlängningen slammet och vattendragen. Just kadmiumtillförseln har minskat sedan 2010 och tillförseln av nytt kadmium ligger idag på 8 mg nytt kadmium/kg fosfor i likhet med det bästa mineralgödslet på marknaden som har 5-7 mg nytt kadmium/kg fosfor. Det återstår dock en hel del att göra, för att nå de målen som pekats ut för år 2025.

Silver är ett problem
Ett annat fokusområde är silver, där man konstaterar att minskningen av silver till avloppsvatten och reningsverken går alldeles för långsamt för att kunna nå de utpekade målen för år 2025. Rapporten tar upp problemen med antibakteriellt silver från kläder (läs mer i VA-guidens tidigare artikel) och om forskningen att antibakteriellt silver kan bidra till antibiotikaresistens.

I årsrapporten finns även sammanställningar kring aktuell forskning b.la. om mikroplaster slamanvändning på åkermark och vilken aktuell forskning som pågår inom området.

Läs mer:
Revaqs årsrapport 2017
Många små insatser ger stora samlade miljövinster – Pressmeddelande från Svenskt Vatten, 2018-10-31