Boverket berättar om byggnadsnämndernas tillsyn

I mitten av maj arrangerade Boverket ett webbseminarium om byggnadsnämndernas tillsyn. Boverkets chefsjurist Yvonne Svensson berättade om vad tillsyn enligt nya PBL är och olika myndigheters roll i tillsyn och tillsynsvägledning. Tillsyn i nya PBL definieras i plan- och byggförordningen 1 kap 6§. Kontentan av det som står där är, enligt Yvonne, att tillsyn är en efterhandsgranskning och tillsyn ska kunna resultera i en åtgärd (tex sanktion) för att komma till rätta med problemet.

Det är många myndigheter som har tillsynsansvar enligt PBL. Regeringen har tillsynsansvar när det gäller tex mellankommunala frågor där samordningen är för dålig. Boverket har tillsyn över några frågor, bla om CE-märkning. Länsstyrelsen har plantillsyn när det gäller detaljplaner och områdesbestämmelser, men bara för ett antal uppräknade områden. Ett av dessa områden, som berör dagvatten, är tillsyn över att miljökvalitetsnormer inte överskrids. Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL, plus tillsyn enligt 8 kap 1-18§, 24-26§, 9 kap och 10 kap.

Sedan finns det något som heter tillsynsvägledning och som innebär att utpekade myndigheter ska ge byggnadsnämnderna råd och stöd i sin tillsynsutövning. På nationell nivå är det Boverket som har ansvar för tillsynsvägledning och på regional nivå är det länsstyrelsen. Boverket berättade att de tänker satsa på information på sin hemsida, kunskapsbanken och även fler webbseminarier. Länsstyrelserna kommer att arrangera regionala träffar, både för politiker och tjänstemän.

Dagvatten berördes inte specifikt på webbseminariet.

Se hela webbseminariet på Boverkets hemsida