VAK 2016 bjuder på spännande föreläsningar

  Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 10-11 mars i Karlstad börjar närma sig! Dagarna kommer vara fullspäckade med föreläsningar från både kommuner och forskningsvärlden. Vi har valt ut två föreläsningar från dagvattenprogrammet för torsdagen och två från fredagen som vi har fördjupat oss i lite extra. Här kommer chansen att få en bakgrund till dessa fyra programpunkter.

  Torsdag 10 mars

  13.40-14.15 – Karlstad bygger skydd mot höga vattennivåer och skyfall med Anna Sjödin och Per Eriksson, Karlstad kommun. Klarälven rinner på sin väg genom Karlstad förbi Centralsjukhuset, vilket innebär stora risker vid höga flöden och kraftiga skyfall. Ett hundraårsflöde får älven att stiga 2,3 meter och skulle troligtvis innebära en evakuering av sjukhuset. Därför har Karlstad kommun och Landstinget i Värmland gemensamt bestämt sig för att bygga en upphöjd gång- och cykelbana som ska klara flöden när älven är tre meter över normal nivå. Den kilometerlånga skyddsvallen, som alltså kombineras med en cykel- och gångväg, kommer inte bara att höja trafiksäkerheten och skydda en vital samhällsfunktion, utan även innebära att dagvattensystemet rustas upp och förstärks med öppna lösningar. Projektet har mottagits positivt av närboende och planerad byggstart är i år, 2016.

  Karlstad-cykelbana
  Den planerade gång- och cykelbanan. Bild från SMHI.

  Läs mer på kommunens hemsida. Här finns bland annat tillståndsansökan, MKB och teknisk beskrivning. Även SMHI har skrivit om det här projektet på Klimatanpassningsportalen.

  15.30-16.15 – Tydlig ansvarsfördelning och underjordiska magasin minskar översvämningsrisken i Norrköping med Anna Bellner, Norrköping Vatten och Avfall. För knappt fem år sedan, 2011, drabbades Norrköping av översvämningar som drabbade 800 källare i kommunen. Detta har blivit en väckarklocka att klimatförändringarna redan påverkar oss och att ett nytt tänkande krävs vid nyexploateringar och i områden med hög andel hårdgjord yta. Ett exempel på sådant tänkande används nu vid det bostadskvarter som byggs upp i östra delen av Idrottsparken. Här ska underjordiska fördröjningsmagasin bestående av plastkassetter ska ta hand om dagvattnet och förhindra översvämningar vid kraftiga skyfall. Magasinen, som ska hålla i 100 år, har en kapacitet på 450 kubikmeter och kompletteras även med nya dagvattenbrunnar som mer effektivt tar bort grus och stenar. I detta område har en underjordisk lösning valts för att nyttja marken effektivt. Området beräknas vara färdigbyggt under 2016/17.

  Lokaltidningarna NT och Folkbladet har båda skrivit om denna dagvattenlösning.

  Se hela dagvattenprogrammet för torsdag 10 mars.

   

  Fredag 11 mars

  13.40 – 14.25 Underhåll av dagvattenanläggningar – forskningsresultat och rekommendationer med Godecke Blecken från Luleås tekniska universitet. Här kommer ett exempel från forskningsvärlden om drift, underhåll och långtidsfunktion hos bland annat våtmarker, dammar och infiltrationsanläggningar. Ofta läggs stora investeringar på utformning och etablering av dagvattenåtgärder. Omfattande forskning och investeringar görs även för att optimera prestandan. Dock lider dagvattenåtgärder ofta av bristande underhåll eller till och med direkt vanvård. Detta kan bland annat bero på otillräcklig kommunikation, oklar ansvarsfördelning, ekonomiska hinder, bristande kunskap eller decentraliserande åtgärder. Därför bör underhållsaspekten komma in tidigt i utformningen av en dagvattenåtgärd och regelbunden kontroll kan bidra till att tillräcklig skötsel genomförs.

  Det Godecke Blecken ska prata om finns publicerat i den vetenskapliga tidskriften Urban Water Journal (öppet för alla). En recension av tidskriften hittar du här (för medlemmar).

  14.25-15.00 Ekosystemtjänster – ett verktyg för hållbara dagvattenlösningar med Sunna Pfeiffer från Ekologigruppen. Får ekosystemtjänsterna tillräckligt stöd i PBL? Den frågan man ställer sig i rapporten framtagen i projektet BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna). Det är bråttom att vända trenderna att andelen degraderade ekosystem ökar och den biologiska mångfalden minskar. Ett sätt att göra det kan vara att sätta siffror på vad naturens tjänster är värda och se till att dessa genomsyrar samtliga beslut som tas, ett politiskt mål som faktiskt ska uppnås till 2018 i Sverige. Tjänsterna kan inkludera allt från bins pollinering till dagvattenfördröjning eller ett grönområdes förmåga att ta hand om och rena vatten vid översvämning. Men hur kan den fysiska planeringen enligt PBL bidra till att stärka befintliga ekosystem OCH skapa nya som generar ekosystemtjänster? Hur kan ekosystemtjänster involveras i de beslut som fattas med PBL som grund? Detta har undersökts inom ramen för BEST-projektet där man bland annat har kartlagt i vilken utsträckning planhandläggare på kommuner och länsstyrelser känner till begreppet ekosystemtjänster samt om och hur begreppet används i planläggningen. Enligt projektet finns det helt klart begränsningar med PBL – det är svårt att tillskapa natur och grönska med stöd av lagen. Men det finns också möjligheter! Dessa möjligheter kommer att diskuteras på dagvattenprogrammets sista punkt så se till att vara där!

  Boverket har skrivit ett blogginlägg om när rapporten från BEST presenterades i Malmö. På deras hemsida kan du också läsa mer om projektets utformning. Rapporten från BEST kommer att publiceras på Boverkets hemsida inom kort.

  Se hela dagvattenprogrammet för fredag 11 mars.

   

  Läs mer om konferensen på VattenAvloppKretslopp.se