Teknikfokus och omvärldsbevakning 16-17 mars

Här ger vi en översikt av programpunkterna i delseminarierna för små avlopp 16-17 mars 2017 i Norrköping. På torsdagen fokuserar vi på teknik och på fredagen bl.a. nationella myndigheter, rimlighetsavvägningar och certifiering av entreprenörer.

Små avlopp – torsdag 16 mars

Torsdagens seminarium fokuserar på vad som krävs för att de olika teknikerna ska fungera bra. Till varje föredrag har vi bjudit in experter och sakkunniga med både praktisk och teoretisk kunskap om respektive teknik. Utgångspunkter:

  • Vad är viktigt för att tekniken ska fungera bra?
  • Viktigt att veta vid prövning inför tillstånd?
  • Kontrollpunkter vid tillsyn?

Inspektörer från Norrköpings bygg- och miljökontor bistår som frågeställare under eftermiddagen.

Aktuellt om små avlopp och på Avloppsguiden
Björn Eriksson, VA-guiden

Så fungerar bra markbaserad rening
Johanna Ardland Bojvall, Ramböll Sverige AB

Så fungerar bra fosforavlastande teknik
Patrik Ellis, BAGA Water Technology AB och Maria Sammeli, Ecofiltration Nordic AB

Så fungerar bra minireningsverk
Erik Johannesen, COWI AB, läs mer om Erik här

Så fungerar bra källsorterande teknik
Ebba af Petersens, WRS AB

Under eftermiddagen hålls även temapromenad med små avlopps-fokus i den stora utställningen.

Små avlopp – Fredag 17 mars

Fosfor och bakterier i markbäddar och fosforfilter – resultat från två HaV-projekt
Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet

Resultat från två undersökande projekt med uppföljning av markbäddar och fosforfilter. Även frågor som rör provtagning uppmärksammas.

Vad händer med frågan om små avlopp på nationell nivå?
Caroline Dickson, miljö- och energidepartementet, Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Vi hoppas att konferensen kan stötta departementets remissrunda med information och utbyte. HaV berättar mer om sitt pågående arbete med utlysning av projektmedel och vägledning.

I gränslandet mellan små avlopp och kommunalt VA
Towe Pettersson och Magnus Gullstrand, Norrköpings kommun och Rickard Kalm, Norrköping Vatten och Avfall AB

Norrköping delar med sig av sina erfarenheter från sitt förvaltningsövergripande samarbete efter att i många år arbetat med områden med stora utmaningar på VA-området.

Rimlighetsavvägningar enligt miljöbalken
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB

Hur mycket en enskild avloppsanläggning får kosta är en avvägning mellan kostnad och miljönytta. Jonas kommer att ge oss utgångspunkterna för rimlighetsavvägningen, och hur myndigheter ska tänka när man tillämpar 2 kap. 7 § miljöbalken. Läs mer här

Certifiering av installatörer och effekten av kontroller
VVS-Fabrikanternas Råd: Axel Alm (FANN), Hanna Karlsen (Topas Vatten) och Patrik Ellis (BAGA)

Företagen vill och kan leverera hållbara lösningar. Branschrepresentanterna ger sin syn på delar av HaV:s förslag och lyfter vikten av tydliga spelregler och återkommande kontroller.

Läs mer här.